Polityka prywatności

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

1.1. ApartArt z o.o spółka komandytowa.

1.2. W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w celu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych można przesłać pytanie lub sprzeciw listownie na adres siedziby administratora lub droga mailową na adres: Kraków ul. Urzędnicza 16/2 30-051 Kraków lub mail biuro@apartart.pl   

 

2. Katalog  przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące:

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres mailowy , numer telefonu,  termin pobytu w apartamencie, dane karty kredytowej

2.2. Wyżej wskazane dane osobowe administrator zbiera bezpośrednio od podmiotów danych lub otrzymuje je od pośredników uczestniczących w najmie krótkoterminowym.

 

3. Cel oraz podstawa przetwarzania danych

3.1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy RODO artkuł 6.1.b

3.2. Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia rezerwacji i zawarcia umowy krótkoterminowego wynajmu apartamentu

3.3. Ponadto informujemy, że są Państwo zobowiązani do podania określonych w punkcie II danych osobowych. Natomiast konsekwencją niepodania przez Państwa wskazanych danych osobowych jest: nieprzyjęcie rezerwacji i odstąpienie od zawarcia umowy.

3.4. Celem, dla którego administrator przetwarza dane osobowe, jest wykonanie usługi polegającej na krótkoterminowym wynajmie apartamentów.

3.5 Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i newsletter  dane osobowe przetwarzane są także w tych celach.

3.6 Administrator zobowiązuje się postępować z danymi podmiotów danych zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z RODO oraz właściwych krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

 

4. Udostępnianie danych  osobowych oraz przekazywanie ich do krajów trzecich

Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim jedynie do wysyłki własnych newsletterów lub gdy administrator jest ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych. Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państwa trzeciego.

 

5. Przechowywanie danych, dostęp do danych i bezpieczeństwo danych

5.1 Dane użytkownika są przechowywane do czasu zakończenia stosunku umownego lub do upływu obowiązującego terminu gwarancji, terminu przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te mogą być potrzebne jako dowód. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obejmujących przesyłanie newsletterów, wysyłanie oraz przetwarzanie ankiet oraz przesyłanie informacji o nowych produktach, ofertach oraz promocjach organizowanych przez administratora dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie.

5.2. Dostęp do przetwarzanych danych mają pracownicy oraz współpracownicy administratora zajmujący się każdorazowo realizacją danego procesu.

5.3 Dane są chronione poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń, urządzeń i danych, kontrolę wprowadzania danych, przekazywania danych, kontrolę zleceń, kontrolę dostępności i kontrolę rozdzielania danych. Środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane odpowiednio do postępu technologicznego.

5.4 Dodatkowo informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.

 

6. Przetwarzanie danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej

6.1 Każdorazowo przy otwieraniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje dotyczące Państwa systemu komputerowego. Dane te są przechowywane w plikach dziennika (log file) naszego systemu. Nie przechowujemy wymienionych powyżej danych razem z innymi danymi osobowymi. Przy tym pobierane są następujące dane:

a) informacje o typie przeglądarki i jej wersji

b) Państwa system operacyjny

c) Państwa adres IP

d) datę i godzinę otwarcia strony internetowej

e) stronę internetową, za pośrednictwem której Państwa system dotarł do naszej strony internetowej

f) strony internetowe które zostały pobrane przez Państwa system za pośrednictwem naszej strony internetowej

6.2 Nasz system musi tymczasowo zapisać adres IP, gdyż jest to warunkiem dostarczenia strony internetowej do Państwa serwera. Państwa adres IP musi być przechowywany przez cały czas korzystania z tej strony. Przechowywanie adresu IP w plikach dziennika służy zatem zapewnieniu funkcjonowania strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji naszej strony internetowej i zabezpieczenia naszych technicznych systemów informatycznych. W związku z tym dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 litera f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego poniżej: "RODO").

6.3 Dane przechowywane są tak długo, dopóki jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały one zebrane. Dane niezbędne w celu udostępnienia strony internetowej przestają być niezbędne w momencie zakończenia danej sesji. Wtedy Państwa dane zostają automatycznie usunięte. W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika następuje to z reguły najpóźniej po upływie czternastu dni. Jeżeli jednak wymienione powyżej dane będą nadal przechowywane, Państwa adres IP zostanie w takim przypadku usunięty lub zmieniony, tak aby nie można już było przyporządkować adresu, z którego pobierana została strona internetowa. Pobranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie niezbędne do prowadzenia strony internetowej.

6.4. Jeżeli analizujemy Państwa zachowanie na naszej stronie internetowej w zakresie szerszym od powyżej opisanego i nie uzyskaliśmy na to Państwa wyraźnej zgody, to dane te wykorzystujemy jedynie w formie zanonimizowanej w celu poprawy sposobu i zwiększenia komfortu użytkowania naszej strony internetowej przez odwiedzających. Pseudonimizacja oznacza usunięcie i zastąpienie nową wartością wszystkich cech umożliwiających jednoznaczne przyporządkowanie danych do konkretnej osoby. Bez znajomości tych cech nie ma możliwości zidentyfikowania Państwa danych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w punkcie 3 niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych.

 

7. Pliki cookie – informacje ogólne

7.1 Na naszych stronach internetowych stosujemy tak zwane „cookies“ (ciasteczka). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa przeglądarce lub za pośrednictwem tej przeglądarki w Państwa systemie komputerowym. Przy korzystaniu z naszej strony internetowej w Państwa systemie komputerowym może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualną sekwencję znaków, na podstawie której przy ponownym wejściu na stronę Państwa przeglądarka może zostać zidentyfikowana. W kolejnych rozdziałach zatytułowanych „Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych”, „Pliki cookie służące do analizy sposobu poruszania się w sieci“ „Pliki cookie wykorzystywane do celów reklamowych“ omawiamy dokładnie rodzaje stosowanych przez nas plików cookie i dane przetwarzane w tych przypadkach.

7.2. O ile w zamieszczonych poniżej wyjaśnieniach nie określono odmiennych terminów usuwania plików cookie, generalnie obowiązują następujące zasady dotyczące okresu przechowywania danych, niezależnie od rodzaju i celu, w jakim pliki cookie są stosowane: mają Państwo pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Są one zapisane na Państwa komputerze i przesyłają dane z tego komputera na naszą stronę internetową. Standardowe ustawienia większości przeglądarek akceptują pliki cookie, jednak zmieniając ustawienia przeglądarki przekazywanie plików cookie może zostać zablokowane lub ograniczone. Zapisane już w komputerze pliki cookie mogą być w każdym momencie usunięte. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki pliki cookie można usunąć także automatycznie. Generalna blokada odbioru plików cookie z naszej strony internetowej może ewentualnie uniemożliwić Państwu korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

7.3. Przy wejściu na naszą stronę internetową na górze pojawia się baner informujący o stosowaniu plików cookie i o niniejszej deklaracji o ochronie danych. Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z tymi informacjami poprzez kliknięcie na przycisk „OK”.

7.4. W każdym momencie można wnieść sprzeciw wobec stosowania plików cookie. W tym celu należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

8. Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych

8.1. Na naszej stronie internetowej zamieszczony został formularz kontaktowy do komunikacji elektronicznej. Podane w nim dane zostaną przekazane do nas i będą przez nas przetwarzane. 8.2. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres e-mailowy, ewentualnie Państwa adres lub numer karty klienta. Dane te są niezbędne, aby móc odpowiedzieć na Państwa pytania.

a) ustawienia krajowe

b) cookie dotyczące sesji (rezerwacja, proces składania zamówienia)

c) cookie z hasłami wyszukiwania

8.3. Ze względów technicznych potrzebujemy pliki cookie do realizacji następujących aplikacji:

a)przejmowanie ustawień krajowych

b)logowanie

c) zapamiętywanie haseł wyszukiwania na naszej stronie internetowej

d) wybór apartamentów i proces składania rezerwacji.

8.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane zebrane przez pliki cookie niezbędne ze względów technicznych nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika. Jeżeli poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki wyrażą Państwo sprzeciw wobec stosowania tego rodzaju plików cookie, nasza strona internetowa przestanie rozpoznawać Państwa przeglądarkę, co może uniemożliwić pobranie określonych treści lub spowodować utratę danych (np. z formatki do wprowadzania danych). Odnośnie okresu przechowywania plików cookie wymaganych ze względów technicznych obowiązują wyjaśnienia zawarte w punkcie 6.2.

 

9. Pliki cookie służące do analizy sposobu poruszania się w sieci

9.1. Na naszej stronie internetowej stosujemy także pliki cookie umożliwiające analizę sposobu poruszania się przez Państwa w Internecie. Dane zebrane przy pomocy tego rodzaju plików cookie są pseudonimizowane przy zastosowaniu środków technicznych. Dane poddane pseudonimizacji nie mogą już zostać przyporządkowane do Państwa. Nie są też one przechowywane razem z Państwa pozostałymi danymi osobowymi. Za pomocą tego rodzaju plików cookie mogą być przekazywane następujące dane:

a) hasła wyszukiwania wprowadzone na innych stronach internetowych

b) częstotliwość wchodzenia na stronę

c) korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej

9.2. Pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych służą poprawie jakości naszej strony internetowej i zawartych w niej informacji. Przy pomocy plików cookie przeznaczonych do celów analitycznych uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania ze strony internetowej, dzięki czemu możemy systematycznie optymalizować naszą ofertę. Cel ten stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9.3. Skonfigurowanie przeglądarki w celu sprzeciwienia się wobec stosowania tego rodzaju plików cookie nie ma dla Państwa negatywnych skutków. Wszystkie funkcje strony internetowej pozostają w pełni dostępne.

9.4. Odnośnie okresu przechowywania plików cookie przeznaczonych do analizy sposobu zachowania się w sieci obowiązują wyjaśnienia zawarte w punkcie 6.2

9.5. Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie przeznaczone do analizy Google Analytics, serwisu analizującego strony internetowe firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej poniżej: „Google”). Serwis ten wykorzystuje pliki cookie. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z oferty internetowej są generalnie przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W stosunku do Google Analytics obowiązują następujące postanowienia:

a) Google będzie wykorzystywał te informacje na nasze zlecenie w celu interpretacji korzystania z naszej oferty internetowej, sporządzenia raportu na temat aktywności w ramach tej oferty internetowej oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z naszą ofertą online i korzystaniem z Internetu. W ramach tej analizy mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkownika.

b) Z serwisu Google Analytics korzystamy wyłącznie przy włączonej funkcji anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Państwa adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i pozostałych państw-sygnatariuszy porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaje przez Google skrócony. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełen adres IP i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google.

c) Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki można zapobiec przechowywaniu plików cookie; ponadto można zapobiec utrwalaniu na rzecz Google danych wygenerowanych przez Google i dotyczących korzystania przez Państwa z oferty internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

9.6. Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych przez Google w celach reklamowych, możliwości ustawienia i wniesienia sprzeciwu dostępnych jest na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ („Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania przez Państwa ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych do celów reklamowych“), http://www.google.pl/settings/ads („Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google w celu pokazania Państwu reklamy“) i http://www.google.com/ads/preferences/ („Proszę określić reklamę, którą Google będzie Państwu wyświetlać“). Zamiast korzystania z funkcji add-on przeglądarki lub z przeglądarek zainstalowanych na urządzeniach mobilnych, proszę kliknąć na ten link, aby w przyszłości zapobiec utrwalaniu przez Google Analytics danych w ramach niniejszej strony internetowej. Na Państwa urządzeniu zostaje przy tym umieszczony plik cookie opt-out. W pliku tym znajduje się informacja, że nie może wykorzystywać Państwa danych dla potrzeb Google Analytics. W przypadku usunięcia przechowywanych u Państwa plików cookie należy ponownie kliknąć na ten link.

9.7. Odnośnie do okresu przechowywania plików cookie obowiązują wyjaśnienia zawarte w punkcie 6.2.

 

10. Pliki cookie wykorzystywane do celów reklamowych

10.1. Na naszej stronie internetowej korzystamy z należącego do Google narzędzia reklamy internetowej Google AdWords do celu tak zwanego „remarketingu“. Narzędzie to umożliwia indywidualne dostosowanie reklamy na podstawie Państwa zachowania na innych stronach internetowych w sieci Google Display Network (Google, tzw. „Google Ads“ i inne strony internetowe). Państwa sposób poruszania się po naszej stronie internetowej jest analizowany w celu zaprezentowania Państwu na innych stronach internetowych reklam zgodnych z Państwa zainteresowaniami. W tym celu Google stosuje pliki cookies, na podstawie których na określonym komputerze może być zidentyfikowana Państwa przeglądarka – ale nie konkretna osoba lub konkretny użytkownik. Dane osobowe nie są przy tym przechowywane. Odnośnie stosowania Google AdWords obowiązują następujące zasady:

a) Narzędzie Google AdWords wykorzystujemy wyłącznie przy aktywnej funkcji anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i pozostałych państw-sygnatariuszy porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego Państwa adres IP jest przez Google skracany. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełen adres IP i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google.

b) Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki można zapobiec przechowywaniu plików cookie; ponadto można zapobiec utrwalaniu na rzecz Google danych wygenerowanych przez Google i dotyczących korzystania przez Państwa z oferty internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

c) Stosujemy także tak zwaną funkcję „conversion tracking“, która również jest częścią Google AdWords. W momencie kliknięcia na reklamę umieszczoną przez Google, w Państwa systemie zostanie zapisany odpowiedni plik cookie. Nie będą przy tym przetwarzane dane osobowe oraz inne dane, na podstawie których można zidentyfikować konkretną osobę lub konkretnego użytkownika. Plik cookie służy do sporządzenia statystyki dotyczącej tak zwanych „conversion rates“, czyli relacji między liczbą odwiedzin danej strony a skorzystaniem z oferowanych usług. Pliki cookie umieszczane przez Google AdWords dla potrzeb conversion tracking stają się po 30 dniach nieaktywne. Informacje o możliwości zablokowania umieszczanej przez Google spersonalizowanej reklamy i "conversion tracking" znajdują się tutaj: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl

d) Stosujemy ponadto instrument „customer match“, będący również częścią Google AdWords. Służy on do przesyłania do Google Państwa adresu e-mail w zakodowanej i zanonimizowanej postaci. Na podstawie kryteriów statystycznych Google sprawdza, czy inni użytkownicy interesują się podobnymi produktami i towarami. Dzięki tym informacjom u Państwa pojawia się indywidualnie dobrana reklama.

10.2. W ramach naszej oferty internetowej na naszej stronie stosowana jest funkcja „Custom Audiences Pixel“ spółki Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA a w przypadku użytkowników zamieszkałych na terenie państw członkowskich UE spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). Funkcja ta służy do prezentowania osobom odwiedzającym naszą stronę internetową indywidualnej reklamy podczas przebywania na portalu społecznościowym Facebook. W tym celu na naszej stronie internetowej zainstalowany został piksel Facebooka. Za pośrednictwem tego piksela podczas odwiedzania naszej strony zostaje utworzone bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ramach tego połączenia do serwera Facebooka przekazywana jest informacja, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, a Facebook przyporządkowuje tę informację do Państwa indywidualnego konta użytkownika Facebooka. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach i możliwościach ochrony swojej prywatności dostępne są w uwagach o ochronie danych Facebooka na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/. Na stronie https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ można odrzucić funkcję otrzymywania indywidualnej reklamy na Facebooku. W tym celu trzeba być zalogowanym do Facebooka. Ponadto można odrzucić Custom Audience Pixel klikając na stronę https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

10.3. Stosujemy także instrument „customer match” będący również częścią oferty Facebooka. Służy on do przesyłania do Facebooka Państwa adresu e-mail w zakodowanej i zanonimizowanej postaci. Na podstawie kryteriów statystycznych Facebook sprawdza, czy inni użytkownicy interesują się podobnymi produktami i towarami. Dzięki tym informacjom u Państwa pojawia się indywidualnie dobrana reklama.

 

11. Przysługujące Państwu prawa

11.1. Prawo dostępu do informacji, czyli prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzane są Państwa  dane osobowe, a jeżeli tak, jakie dane osobowe są przetwarzane. Mają Państwo również prawo do otrzymania informacji o celach przetwarzania i ich podstawie prawnej, kategoriach danych osobowych, ujawnieniu ich osobom trzecim oraz okresie ich przechowywania.

11.2. Prawo do sprostowania i usunięcia danych, czyli prawo do żądania niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub – z uwzględnieniem celów przetwarzania danych – prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych oraz usunięcia tych danych.

11.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli prawo do żądania ograniczenia przetwarzania wszelkich zgromadzonych danych osobowych. Od chwili złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania dane te będą przetwarzane tylko za Państwa indywidualną zgodą lub też w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń.

11.4. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do żądania swobodnego i nieograniczonego przesłania zgromadzonych danych osobowych osobie trzeciej. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

11.5. Prawo do sprzeciwu, czyli prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

11.6. W przypadku wniesienia sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie tych danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń.

11.7. Prawo skargi do organu nadzorczego

Poza prawami wymienionymi powyżej przysługuje Państwu prawo do skargi do krajowego organu nadzorczego, którym  jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., tel. 22 531 03 00

 

12. Newsletter

12.1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu subskrybujących go Klientów o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z ApartArt Apartamenty.

12.2. Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail.

12.3. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.apartamentywpolsce.pl lub podczas podpisywania umowy check-in w naszych apartamentach.

12.4. Mogą Państwo w każdym momencie zrezygnować z subskrybowania Newslettera, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail, którą wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link Państwa e-mail zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera.

12.5. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań Spółki, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).