Regulamin Kraków

Regulamin pobytu w apartamentach Belle Epoque Residence

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji apartamentu ApartArt sp. z o.o. spółka komandytowa  zwana dalej "ApartArt". Zgłoszenie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, które wiążą Gościa od momentu zgłoszenia rezerwacji.

W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem uprzejmie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą polityką: "Bezpiecznie jak w domu" https://apartamentywpolsce.pl/bezpiecznie-jak-w-domu

 

1. Regulamin standardowych rezerwacji.

1.1. Rezerwacji można dokonać na trzy sposoby:

a) On-line na stronie internetowej wypełniając podany formularz. Po kliknięciu „wyślij” system automatycznie wygeneruje dla Państwa informacje o przyjęciu rezerwacji do bazy.

b) Telefonicznie pod numerem +48 12 638 02 12, 24 godziny na dobę.

c) Mailowo na adres: biuro@apartart.pl, podając imię, nazwisko, adres, numer telefonu (najlepiej komórkowy), termin, wybrany apartament, bądź miasto i ilość przyjeżdżających osób.

 

2. Okres rezerwacji i płatności:

2.1. Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień. Nie dotyczy: weekendów (pobyt minimum 2 doby), długich weekendów, okresu Świąteczno-Noworocznego.

2.2. W okresie Noworocznym minimalna długość pobytu to 5 nocy. Wymagane jest opłacenie 100% kwoty rezerwacji. Rezerwacje są bezzwrotne. W przypadku skrócenia rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

2.3. W okresie 28 kwietnia - 7 maja, rezerwacje przyjmowane są na min. 5 nocy. Wymagane jest opłacenie 100% kwoty rezerwacji. Rezerwacje są bezzwrotne. W przypadku skrócenia lub anulowania rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

2.4. W okresie tzw. długich weekendów przyjmujemy wyłącznie rezerwacje bezzwrotne.

 

3. Dodatkowe warunki rezerwacji:

3.1. W momencie wpuszczenia do apartamentu istnieje możliwość pobrania kaucji w wysokości równowartości wynajmu 1 doby, zwrotnej w momencie zwrotu kluczy i przekazania lokalu w stanie niepogorszonym.   

3.2. W lokalach nie wolno organizować żadnych imprez. Organizacja imprezy będzie skutkować natychmiastowym wymówieniem lokalu i brakiem zwrotu wpłaconej opłaty za wynajem

 

4. Potwierdzenie rezerwacji:

4.1. Rezerwacja on-line: zostanie potwierdzona automatycznie przez system rezerwacyjny przez który rezerwacja była zakładana.

4.2. Rezerwacja telefoniczna: zostanie potwierdzona w trakcie rozmowy, a następnie zostanie wysłany mail z potwierdzeniem

4.3. Rezerwacja mailowa: w zależności od dostępności apartamentów zostaną Państwo poinformowani o  założeniu rezerwacji w ciągu 3 godzin.

5. Opłaty za wynajem:

5.1. Opłaty będą pobierane zgodnie z warunkami dokonanej rezerwacji.

5.2. Kwota rezerwacji to kwota finalna. Nie pobieramy dodatkowych opłat, chyba, że dotyczą one niestosowania się do regulaminu wynajmu, wówczas, jeśli regulamin stanowi, iż w takim przypadku sa pobierane opłaty dodatkowe, wówczas, taka opłata zostanie pobrana.

5.3. W przypadku konieczności wydania potwierdzenia rezerwacji stanowiącego dokument uprawniający do uzyskania wizy wjazdowej do Polski oraz strefy Shengen wysokość zaliczki uzależniona jest od kwoty wymaganej przez ambasadę Polski w danym Kraju. 

5.4. W przypadku wydania ww. potwierdzenia rezerwacja automatycznie zmienia status na rezerwację bezzwrotną. Tym samym po wydaniu ww. zaświadczenia nie ma możliwości uzyskania zwrotu wcześniej wpłaconej kwoty.

5.5. Rezerwacje opłacane  Bonem Turystycznym traktowane są jako rezerwacje bezzwrotne.

 

6. Anulowanie rezerwacji:

Rezerwacje można anulować wyłącznie pisemnie - mailem zgodnie z warunkami danej rezerwacji.

Rezerwacje opłacone Bonem Turystycznym - środki nie są zwracane.

 

7. Formy płatności:

7.1. Zaliczka: przelew, karta kredytowa

7.2. Dopłata: przelew, karta kredytowa, gotówka

 

8. Przyjazd, przekazanie kluczy, doba hotelowa:

Doba hotelowa trwa w godzinach od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 12.00 w dniu wyjazdu. Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od ApartArt, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

 

9. Obowiązki Gościa:

9.1. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie, cenniku bądź na potwierdzeniu rezerwacji. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania ApartArt telefonicznie lub mailowo o każdym przekroczenia tej liczby. W takiej sytuacji ApartArt proponuje dostawki. Cena każdej dostawki powiększa odpowiednio ustaloną opłatę za udostępnienie apartamentu. Jeśli w momencie przyjazdu liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie/potwierdzeniu, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do apartamentu, bez ponoszenia przez ApartArt odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Gościa z tego tytułu. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się, że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Gość może zostać obciążony kosztem dodatkowej osoby nieuwzględnionej w rezerwacji.

9.2. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania lokalu w stanie niepogorszonym. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie przebywające z nim w lokalu podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość.

9.3. W przypadku naruszania przez Gościa lub osoby trzecie przebywające z nim w lokalu zasad dobrego sąsiedztwa (w szczególności naruszania ciszy nocnej 22:00 – 06:00)  ApratArt ma prawo podjąć wszelkie kroki dopuszczone prawem w celu doprowadzenia sytuacji do stanu sprzed naruszenia, w tym wezwania służb porządkowych i obciążenia mandatem, a nawet wyproszenia Gości z budynku.

9.4. Gość zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia w momencie opuszczania apartamentu czy żadna jego rzecz nie pozostała w apartamencie. Za rzeczy pozostawione przez Gościa po zakończeniu okresu wynajmu, jak również za szkodę powstałą na skutek ich utraty lub uszkodzenia, ApartArt nie odpowiada.

9.5. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość.

9.6. Gość zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia w momencie opuszczania apartamentu czy żadna jego rzecz nie pozostała w mieszkaniu. Za rzeczy pozostawione przez Gościa po zakończeniu okresu wynajmu, jak również za szkodę powstałą na skutek ich utraty lub uszkodzenia, ApartArt nie odpowiada.

9.7. Gość zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie nie pogorszonym, umycia po sobie naczyń kuchennych, a także do zwrócenia kart do recepcji najpóźniej z chwilą opuszczenia apartamentu.

9.8. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych wyrobów tytoniowych (e-papierosów i IQOS), w przypadku złamania tej zasady obowiązuje opłata w wysokości ceny pierwszej doby pobytu.

9.9. Obsługa może wejść do apartamentu podczas pobytu gościa:

- w przypadku korzystania z apartamentu niezgodnie z umową najmu,

- w nagłych wypadkach.

 

10. Przeniesienie rezerwacji na inna osobę:

W każdej chwili Gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić ApartArt o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby (imię nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), która przejmie prawa i obowiązki wynikające z rezerwacji. Przeniesienie staje się skuteczne względem ApartArt z chwilą powiadomienia pisemnego przez osobę, na którą przeniesiono prawa z rezerwacji o akceptacji wszystkich wynikających z niej obowiązków.

 

11. Wystąpienie siły wyższej:

11.1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, ApartArt rezerwuje sobie prawo przeniesienia rezerwacji Gościa do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. ApartArt przysługuje prawo przeniesienia rezerwacji Gościa do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego także w przypadku, gdy nie jest możliwe skorzystanie z zarezerwowanego obiektu. W przypadku wystąpienia zjawisk o których mowa w niniejszym paragrafie, ApartArt ma prawo anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od ApartArt, nie będzie mogło być zagwarantowane.

11.2. W przypadku anulowania umowy przez ApartArt z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie pieniądze wpłacone przez Gościa podlegają zwrotowi, z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

11.3. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie ApartArt nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Gościa, chyba że szkoda ta powstała z wyłącznej winy ApartArt.

12. Spór:

Prawem właściwym dla wszelkich sporów pomiędzy ApartArt a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby ApartArt.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: www.apartamentywpolsce.pl/polityka-prywatnosci.