Regulamin Zakopane

Regulamin wynajmu apartamentów 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji apartamentu w Zakopanem należącego do firmy ApartArt sp. z o.o. spółka komandytowa zwana dalej "ApartArt". Zgłoszenie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, które wiążą Gościa od momentu zgłoszenia rezerwacji.

W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem uprzejmie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą polityką: "Bezpiecznie jak w domu" https://apartamentywpolsce.pl/bezpiecznie-jak-w-domu

 

Regulamin standardowych rezerwacji.

 

Rezerwacji można dokonać na trzy sposoby:

1. on-line na stronie internetowej wypełniając podany formularz. Po kliknięciu „wyślij” system automatycznie wygeneruje dla Państwa potwierdzenie rezerwacji.
2. telefonicznie pod numerem +48 12 638 02 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 20.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 10.00-15.00.

3. mailowo, podając imię, nazwisko, adres, numer telefonu (najlepiej komórkowy), termin, wybrany apartament, bądź miasto i ilość przyjeżdżających osób: biuro@apartart.pl

 

Okes rezerwacji i płatności:

1. Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień. Nie dotyczy: weekendów (pobyt minimum 2 doby), długich weekendów, okresu Świąteczno-Noworocznego, Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz ferii i wakacji w Zakopanem.

2. W okresie Ferii Zimowych rezerwacje są przyjmowane na min. 6 dób. 

3. W okresie Świąt Wielkanocnych rezerwacje są przyjmowane na min. 4 doby.
4. W okresie Sylwestrowym w Zakopanem przyjmowane są rezerwacje na pobyty min. 7 dób (dotyczy pobytów zawierających noc 31.12/01.01).
Wymagane jest opłacenie 100% kwoty rezerwacji. Rezerwacje są bezzwrotne. W przypadku skrócenia lub anulowania rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

5. W okresie 28 kwietnia - 7 maja, rezerwacje przyjmowane są na min. 5 nocy.
Wymagane jest opłacenie 100% kwoty rezerwacji. Rezerwacje są bezzwrotne. W przypadku skrócenia lub anulowania rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

6. W okresie noworocznym oraz długich weekendów przyjmujemy wyłącznie rezerwacje bezzwrotne.

7. W okresie wakacji letnich (1 lipca do 31 sierpnia) wymagane jest opłacenie zaliczki w 100% wartości rezerwacji. W tym okresie rezerwacje są przyjmowane na min. 7 nocy.

Dodatkowe warunki rezerwacji:

-    W momencie wpuszczenia do apartamentu istnieje możliwość pobrania kaucji w wysokości równowartości wynajmu 1 doby, zwrotnej w momencie zwrotu kluczy i przekazania lokalu w stanie niepogorszonym.   

-    W lokalach nie wolno organizować żadnych imprez. Organizacja imprezy będzie skutkować natychmiastowym wymówieniem lokalu i brakiem zwrotu wpłaconej opłaty za wynajem.

 

Potwierdzenie rezerwacji:

Przy dokonaniu rezerwacji on-line lub telefonicznie potwierdzenie uzyskają Państwo automatycznie tuż po zakończeniu procesu rezerwacji.

Potwierdzenie rezerwacji otrzymają Państwo pisemnie mailem w ciągu 12 godzin od wysłania rezerwacji mailem. Jeśli potwierdzenie rezerwacji jest potrzebne natychmiastowo prosimy o kontakt telefoniczny na numer +48 607 616 229.

 

Opłaty za wynajem:

 

1. Przy rezerwacjach dłuższych niż 1 dzień opłaty pobierane są w dwóch ratach:
• Pierwsza ratę w wysokości 30% należności należy wpłacić w ciągu 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji, ale nie później niż w dniu przyjazdu, kartą płatniczą lub przelewem. W przypadku nie dokonania płatności w ciągu 3 dni roboczych, rezerwacja zostanie anulowana.
• Drugą ratę należy wpłacić w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą.
2. Przy rezerwacji apartamentu na jedną dobę oraz promocyjnego pobytu weekendowego w Warszawie opłata w całości (100% kwoty) płatna jest w ciągu 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji, ale nie później niż w dniu przyjazdu, kartą płatniczą lub przelewem.
3. Przy promocjach Last Minute w celu potwierdzenia rezerwacji ze strony Gościa konieczne jest podanie danych dotyczących karty kredytowej: imię i nazwisko właściciela, numer karty i data ważności. W momencie rezerwacji karta nie jest obciążana kwota za pobyt. Zapłata następuje w dniu przyjazdu. W przypadku dokonania rezerwacji i nie skorzystania z apartamentu karta zostanie obciążona kwotą w wysokości czynszu za najem apartamentu na jeden nocleg.
4. W przypadku konieczności wydania potwierdzenia rezerwacji stanowiącego dokument uprawniający do uzyskania wizy wjazdowej do Polski oraz strefy Shengen wysokość zaliczki uzależniona jest od kwoty wymaganej przez ambasadę Polski w danym Kraju. 
W przypadku wydania ww. potwierdzenia rezerwacja automatycznie zmienia status na rezerwację bezzwrotną. Tym samym po wydaniu ww. zaświadczenia nie ma możliwości uzyskania zwrotu wcześniej wpłaconej kwoty.

5. Przy rezerwacjach z oferty "bezzwrotnej" należy wpłacić 100% wartości rezerwacji. W przypadku zmian terminu, anulacji rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku anulacji rezerwacji opłaconej punktami MyBenefit punkty nie są zwracane. Na tę płatność nie może zostać wystawiona faktura.

7. W przypadku przyjazdu większej liczby osób niż zadeklarowana w rezerwacji, personel może odmówić ich przyjęcia albo obciążyć dodatkową opłatą w kwocie 30zł/osobę.

 

Anulowanie rezerwacji:

 

Rezerwacje można anulować wyłącznie pisemnie - mailem lub faksem. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 30 dni przed przyjazdem, zaliczka zostanie zwrócona po potraceniu kosztów obsługi (10% wpłaconej kwoty). W przypadku otrzymania od Państwa przelewu z konta zagranicznego, zwrot zaliczki dokonujemy tylko poprzez transakcje uznaniową karty kredytowej. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Formy płatności:

 

Zaliczka: przelew, karta płatnicza, punkty MyBenefit
Dopłata: przelew, karta płatnicza, gotówka

Przyjazd, przekazanie kluczy, doba hotelowa:

Doba hotelowa trwa w godzinach od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Gość zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej na godzinę przed przyjazdem do apartamentu o swoim przybyciu. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od ApartArt, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

Przy zameldowaniu po godzinie 24.00 obowiązuje dodatkowa opłata w kwocie 30 zł.

 

Obowiązki Gościa:

 

Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie, cenniku bądź na potwierdzeniu rezerwacji. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (telefonicznie lub mailowo) o każdym przekroczenia tej liczby. W takiej sytuacji proponujemy dostawki. Cena każdej dostawki powiększa odpowiednio ustaloną opłatę za udostępnienie apartamentu. Jeśli w momencie przyjazdu liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie/potwierdzeniu, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do apartamentu, bez ponoszenia przez ApartArt odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Gościa z tego tytułu. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Gość może zostać obciążony kosztem dostawki, nawet, jeśli z niej nie korzystał.
Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość.
Gość zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia w momencie opuszczania apartamentu czy żadna jego rzecz nie pozostała w mieszkaniu. Za rzeczy pozostawione przez Gościa po zakończeniu okresu wynajmu, jak również za szkodę powstałą na skutek ich utraty lub uszkodzenia, nie odpowiadamy.
Gość zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie nie pogorszonym, a także do zwrócenia kluczy osobie przekazującej klucze, najpóźniej z chwilą opuszczenia apartamentu. Gośćzobowiązany jest uprzedzić telefonicznie o zamiarze opuszczenia apartamentu po ustaniu umowy najmu z co najmniej godzinnym uprzedzeniem.

 

Przeniesienie rezerwacji na inna osobę:

W każdej chwili Gość może przenieść na inna osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić ApartArt o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby (imię nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), która przejmie prawa i obowiązki wynikające z rezerwacji. Przeniesienie staje się skuteczne względem ApartArt z chwilą powiadomienia pisemnego przez osobę na którą przeniesiono prawa z rezerwacji o akceptacji wszystkich wynikających z niej obowiązków.

Wystąpienie siły wyższej:

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, ApartArt rezerwuje sobie prawo przeniesienia rezerwacji Gościa do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. ApartArt przysługuje prawo przeniesienia rezerwacji Gościa do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego także w przypadku, gdy nie jest możliwe skorzystanie z zarezerwowanego obiektu. W przypadku wystąpienia zjawisk o których mowa w niniejszym paragrafie, ApartArt ma prawo anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od ApartArt, nie będzie mogło być zagwarantowane.
W przypadku anulowania umowy przez ApartArt z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie pieniądze wpłacone przez Gościa podlegają zwrotowi, z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie ApartArt nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Gościa, chyba że szkoda ta powstała z wyłącznej winy ApartArt.

Spór:

Prawem właściwym dla wszelkich sporów pomiędzy ApartArt a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby ApartArt.

 

Polityka prywatności: 

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

ApartArt sp. z o.o. spółka komandytowa dawniej TWW Nieruchomości spółka z o.o spółka Łobzowska spółka  komandytowa

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w celu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych można przesłać pytanie lub sprzeciw listownie na adres siedziby administratora lub droga mailową na adres: Kraków ul. Urzędnicza 16/2 30-051 Kraków lub mail rodo@tww.pl   

 1. Katalog  przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła

 

Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące:

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres mailowy , numer telefonu,  termin pobytu w apartamencie, dane karty kredytowej

 

Wyżej wskazane dane osobowe administrator zbiera bezpośrednio od podmiotów danych lub otrzymuje je od pośredników uczestniczących w najmie krótkoterminowym

 

 1. Cel oraz podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy RODO artkuł 6.1.b

Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia rezerwacji i zawarcia umowy krótkoterminowego wynajmu apartamentu

Ponadto informujemy, że są Państwo zobowiązani do podania określonych w punkcie II danych osobowych. Natomiast konsekwencją niepodania przez Państwa wskazanych danych osobowych jest: nieprzyjęcie rezerwacji i odstąpienie od zawarcia umowy.

Celem, dla którego administrator przetwarza dane osobowe, jest wykonanie usługi polegającej na krótkoterminowym wynajmie apartamentów.

Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i newsletter  dane osobowe przetwarzane są także w tych celach.

Administrator zobowiązuje się postępować z danymi podmiotów danych zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z RODO oraz właściwych krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 1. Udostępnianie danych  osobowych oraz przekazywanie ich do krajów trzecich

Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim jedynie do wysyłki własnych newsletterów lub gdy administrator jest ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych. Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państwa trzeciego.

 1. Przechowywanie danych, dostęp do danych i bezpieczeństwo danych

Dane użytkownika są przechowywane do czasu zakończenia stosunku umownego lub do upływu obowiązującego terminu gwarancji, terminu przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te mogą być potrzebne jako dowód. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obejmujących przesyłanie newsletterów, wysyłanie oraz przetwarzanie ankiet oraz przesyłanie informacji o nowych produktach, ofertach oraz promocjach organizowanych przez administratora dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie.

Dostęp do przetwarzanych danych mają pracownicy oraz współpracownicy administratora zajmujący się każdorazowo realizacją danego procesu.

Dane są chronione poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń, urządzeń i danych, kontrolę wprowadzania danych, przekazywania danych, kontrolę zleceń, kontrolę dostępności i kontrolę rozdzielania danych. Środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane odpowiednio do postępu technologicznego.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.

           

 1. Przysługujące Państwu prawa

Prawo dostępu do informacji, czyli prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzane są Państwa  dane osobowe, a jeżeli tak, jakie dane osobowe są przetwarzane. Mają Państwo również prawo do otrzymania informacji o celach przetwarzania i ich podstawie prawnej, kategoriach danych osobowych, ujawnieniu ich osobom trzecim oraz okresie ich przechowywania.

 

Prawo do sprostowania i usunięcia danychczyli prawo do żądania niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub – z uwzględnieniem celów przetwarzania danych – prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych oraz usunięcia tych danych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli prawo do żądania ograniczenia przetwarzania wszelkich zgromadzonych danych osobowych. Od chwili złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania dane te będą przetwarzane tylko za Państwa indywidualną zgodą lub też w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do żądania swobodnego i nieograniczonego przesłania zgromadzonych danych osobowych osobie trzeciej. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Prawo do sprzeciwu, czyli prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

W przypadku wniesienia sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie tych danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń.

 

 1. Prawo skargi do organu nadzorczego

Poza prawami wymienionymi powyżej przysługuje Państwu prawo do skargi do krajowego organu nadzorczego, którym  jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., tel. 22 531 03 00

 

Newsletter

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu subskrybujących go Gości o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z ApartArt Apartamenty.
 2. Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail.
 3. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.apartamentywpolsce.pl lub podczas podpisywania umowy chceck-in w Zakopanem.
 4. Mogą Państwo w każdym momencie zrezygnować z subskrybowania Newslettera, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail, którą wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link Państwa e-mail zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera.
 5.  
 6. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań Spółki, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).